Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều coveys)
    đàn gà gô