Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haversack /'hævəsæk/  

  • Danh từ
    túi dết