Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rucksack /'rʌksæk/  

  • Danh từ
    (thường số ít) (cũng knapsack, Mỹ cũng backpack)
    cái ba-lô