Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phi đội; thủy thủ đoàn
  đội, nhóm
  a camera crew
  đội quay phim
  (thường nghĩa xấu) tụi, bè lũ
  những người mà chị ta mời là một tụi khá hỗn tạp
  Động từ
  nhập vào đội, nhập vào nhóm
  đang cần người vào đội xuồng cứu đắm
  Động từ
  quá khứ của crow
  xem crow

  * Các từ tương tự:
  crew cut, crew neck, crewel