Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đám, bầy
    a bevy of beautiful girl
    một đám gái đẹp
    đàn chim, đàn cút