Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bịt đầu
    tipped cigarettes
    thuốc lá đầu lọc