Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pourboire /'puəbwɑ:/  

  • Danh từ
    tiền diêm thuốc, tiền đãi thêm