Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  notify somebody of something, notify something to somebody
  báo; khai báo
  nhà chức trách đã được báo về việc đó chưa?
  notify the police of a loss; notify a loss to the police
  báo một vụ mất mát với cảnh sát
  nó báo cho chúng tôi biết là nó sắp thôi việc