Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lật úp (thuyền)
    chiếc thuyền lật úp giữa biển động