Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đảo ngược, lộn ngược, xoay ngược
  invert a glass
  đặt lộn ngược chiếc cốc
  invert the word order in a sentence
  đảo ngược thứ tự từ trong câu

  * Các từ tương tự:
  invertase, invertasre, invertebrate, inverted, inverted commas, inverted snob, inverted snobbery, inverted sugar, inverter