Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  rùa biển
  (Mỹ) rùa
  turn turtle
  lật úp (tàu thuyền)

  * Các từ tương tự:
  turtle-back, turtle-backed, turtle-dove, turtle-neck, turtle-necked, turtle-shell, turtler