Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sống (tàu thuyền)
  lay down a keel
  đặt sống tàu, khởi công đóng tàu
  on even keel
  xem even
  Động từ
  (keel over)
  lật úp (tàu thuyền)
  (bóng) lật nhào, đổ nhào
  sau hai cốc rượu, nó đổ nhào ra sàn nhà

  * Các từ tương tự:
  keelhaul, keelson