Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lật úp
    tôi lật úp chiếc thùng và ngồi lên trên đó
    (khẩu ngữ) đánh giá
    chỉ một cú đấm nó đánh ngã đối thủ