Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điểm tận cùng, đầu mút
  điểm tận cùng của thế giới
  (số ít) cảnh cùng cực
  how can we help them in their extremity?
  làm sao chúng ta có thể giúp họ trong cảnh cùng cực?
  reach an extremity of despair
  lâm vào cảnh tuyệt vọng cùng cực
  (thường số nhiều) hành động ác hung bạo
  quân lính của cả hai bên đều hành động độc ác hung bạo
  extremities
  (số nhiều)
  chi, chân tay (người)
  cái giá lạnh ảnh hưởng trước hết đến các chi