Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngựa chạy nước kiệu
    (số nhiều) chân giò
    chân giò lợn-(đùa cợt) chân, cẳng (người)