Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) ferula
    Ngoại động từ
    đánh bằng thước bản