Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ferrule /'feru:l/  /'ferəl/

  • Danh từ
    đầu bịt (ở gậy, ô...)

    * Các từ tương tự:
    ferruled