Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chạu bằng động cơ
    chiếc xe chạy bằng động cơ mạnh