Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potency /'pəʊtənsi/  

  • Danh từ
    tác dụng mạnh; hiệu lực mạnh
    sức thuyết phục mạnh
    sự không liệt dục
    thế năng