Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơ bắp khỏe; sức mạnh cơ bắp
  một công việc cần trí thông minh hơn sức mạnh của cơ bắp
  (từ Mỹ head cheese) thịt thủ lợn ướp

  * Các từ tương tự:
  brawnily, brawniness, brawny