Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electricity /i,lek'trisəti/  

 • Danh từ
  điện
  positive electricity
  điện dương
  negative electricity
  điện âm
  magnetic electricity
  điện từ
  when did the village first get electricity?
  làng này có điện từ bao giờ thế?
  điện học

  * Các từ tương tự:
  electricity meter