Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đánh giá; sự xếp loại
  the critics, rating of the film was low
  cuốn phim được các nhà phê bình xếp loại thấp
  (thường số nhiều) sự ưa thích (truyền thanh, truyền hình…) dựa trên thống kê (số người nghe, người xem)
  cuộc biểu diễn của chúng ta đã được ưa thích nhiều hơn
  sự tính mức thuế địa phương; mức thuế địa phương
  địa vị (do trách nhiệm tài chính hay độ đáng tin cậy mà có)
  enjoy a high credit rating
  được ở địa vị tin cậy cao
  (chủ yếu ở Anh) thủy thủ
  sĩ quan và thủy thủ