Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Số ít)
  Dáng đi
  An unsteady gait
  Dáng đi không vững

  * Các từ tương tự:
  gaited, gaiter