Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tỷ lệ phần trăm
  the salesmen get a percentage on everything they sell
  những người bán hàng được hưởng một tỷ lệ phần trăm tất cả cái gì họ bán được
  tỷ lệ, phần
  only a small percentage of his books are worth reading
  chỉ một tỷ lệ (phần) nhỏ sách của ông ta là đáng đọc

  * Các từ tương tự:
  Percentage change, percentagewise