Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chênh lệch tính bằng phần trăm