Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quặp hình móc câu
    a hooked beak
    mỏ quặp