Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

someway /'sʌmwei/  

  • Phó từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    như somehow