Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (Mỹ cách viết khác someway)
  bằng cách nào đó, bằng cách này hay cách khác
  somehow we must get to Hanoi
  bằng cách này hay cách khác chúng ta phải đến Hà Nội
  vì lý do này khác, chẳng hiểu vì sao
  somehow I don't feel I can trust him
  chẳng hiểu vì sao tôi thấy không thể tin nó