Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tha bổng, tuyên bố trắng án
  ban hội thẩm tha bổng hắn khỏi tội giết người
  acquit oneself well, badly
  … làm tròn (không tròn) bổn phận mình
  trong trận đánh, anh đã dũng cảm làm tròn bổn phận của mình

  * Các từ tương tự:
  acquittal, acquittancce, acquittance, acquitter