Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquittancce /ə'kwitəns/  

  • Danh từ
    sự trả nợ, sự trang trải hết nợ nần
    sự trang trải hết nợ nần
    biên lai