Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exonerate /ig'zɒnəreit/  

  • Động từ
    miễn cho
    anh ta được miễn mọi trách nhiệm về vụ tai nạn đó