Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vay, mượn
  borrow money from a friend
  vay tiền bạn
  borrow a book from the library
  mượn sách thư viện
  borrow somebody's ideas
  mượn ý của ai
  từ ngữ “nouveau riche” là mượn từ tiếng Pháp
  [be living on] borrowed time
  sống sót sau một thời gian bệnh nặng hoặc khủng hoảng chết người

  * Các từ tương tự:
  borrowed, borrower, borrowing