Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (đôi khi xấu)
  xin xỏ
  could I cadge a lift with you?
  tôi có thể xin ông đi nhờ một đoạn đường được không ạ?
  nó luôn luôn xin ăn bạn bè

  * Các từ tương tự:
  cadger