Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vay, mượn
    borrowed plumes
    bộ cánh đi mượn (sáo mượn lông công)