Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xin
  mooch money off somebody
  xin tiền ai
  mooch about (around)
  (khẩu ngữ) đi lang thang, thơ thẩn
  đi thơ thẩn quanh nhà không có việc gì làm

  * Các từ tương tự:
  moocher