Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật mượn, từ vay mượn
    công ty sẽ sớm trả được tiền vay ở ngân hàng
    tiếng Anh có nhiều từ vay mượn từ tiếng Pháp