Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đau đớn, đau khổ
  a pained look
  vẻ đau khổ
  a pained glance
  cái liếc nhìn đau khổ