Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (of something) biểu tưởng
  the lion is the symbol of courage
  sư tử là biểu tượng của lòng can đảm
  (for something) ký hiệu
  Au is the chemical symbol for gold
  Au là ký hiệu hóa học của vàng

  * Các từ tương tự:
  symbolatry, symbolic, symbolic(al), symbolical, symbolical, symbolically, symbolics, symbolise, symbolism