Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colophon /'kɔləfən/  

 • Danh từ
  lời ghi cuối sách (sách cổ)
  from title-page to colophon
  từ đầu đến cuối sách

  * Các từ tương tự:
  colophony