Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cryptogram /'kriptəgræm/  

  • Danh từ
    tài liệu [viết bằng] mật mã

    * Các từ tương tự:
    cryptogrammic