Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

armorial /ɑ:mɔ:riəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] huy hiệu