Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tượng trưng học
    thần học giáo điều