Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symbolical   /sim'bɒlikl/

 • Tính từ
  hoặc symbolic
  tượng trưng
  the snake is symbolical of evil
  con rắn là tượng trưng cho sự độc ác

  * Các từ tương tự:
  symbolical, symbolically