Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symbolically /sim'bɒlikli/  

  • Phó từ
    [một cách] tượng trưng