Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phonogram /'founəgræm/  

 • Danh từ
  ảnh ghi âm
  dấu ghi âm (theo phương pháp của Pit-man)
  tín hiệu ngữ âm

  * Các từ tương tự:
  phonogramic, phonogramically, phonogrammic, phonogrammically