Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symbolatry /simbə'lɔlətri/  

  • Danh từ
    sự thờ vật tượng trưng