Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allegory /'æligəri/  /'æligɔ:ri/

  • Danh từ
    phúng dụ
    truyện phóng dụ, tranh phúng dụ