Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

symbolise /'simbəlaiz/  

  • Động từ