Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được ca ngợi thành truyện; có liên quan đến truyền thuyết; được truyền thuyết thêu dệt thêm