Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cũng geste
  chuyện phiêu lưu
  công lao; thành tích
  (từ cổ, nghĩa cổ) tư thế; thái độ; cử chỉ

  * Các từ tương tự:
  gestalt, Gestapo, gestate, gestation, gestative, gestic, gesticulate, gesticulation, gesticulative